S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Willex plus s.r.o., so sídlom Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno, IČO: 47415533, DIČ: 2023859178, spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sro, vložka číslo: 35124/N   (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Obchodné podmienky“).
Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu www.didaktickematerialy.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho a korešpondencia:


Willex plus s.r.o., so sídlom Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno, IČO: 47415533, DIČ: 2023859178, spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sro, vložka číslo: 35124/N  

DIČ: 2023859178; Spoločnosť nie je platca DPH

Telefón: 0907 711 185

E-mail: info@didaktickematerialy.sk

Korešpondenčná adresa predávajúceho je totožná so sídlom spoločnosti.

Kontaktné údaje na predávajúceho sú uvedené v sekcií kontaky

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť: · fyzická osoba alebo právnická osoba. Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala tovar na stránkach www.didaktickematerialy.sk. Kupujúci musí v objednávke, alebo pri registrácii presne a pravdivo uviesť všetky potrebné údaje. (ďalej len „kupujúci“).

1.3. Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, ponukový katalóg, cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“).

1.4. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

1.5. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je upresnená v potvrdení objednávky zaslanej predávajúcim.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa kupujúceho adresovaná predávajúcemu a/alebo kupujúcim alebo on-line objednávka vyplnená a odoslaná kupujúcim priamo na internetovej stránke predávajúceho alebo telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu a/alebo list kupujúceho adresovaný predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Objednávka musí obsahovať:

 •  identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba)
 •  typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru
 •  spôsob dodania tovaru
 •  spôsob platby za objednaný tovar
 • dodacia adresa kupujúceho
 •  kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo, fax, e-mail)

2.3.  Po odoslaní objednávky a aj pri zásielkovom predaji Vám bude doručené na Vašu emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii alebo pri objednávke automatické potvrdenie objednávky s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. V priebehu nasledujúcich 2 dní Vám bude doručené ďalšie potvrdenie objednávky s doplneným dátumom dodania a prípadnými ďalšími doplnkovými informáciami ohľadom objednávky. Pokiaľ Vám potvrdenie objednávky nebude doručené, skontrolujte prosím, či ste zadali správnu emailovú adresu alebo kontaktujte nás prosím na info@didaktickematerialy.sk alebo telefonicky na čísle: 0907 411 185

 Záručná doba je 24 mesiacov.

2.4. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú uvedené s DPH. Cena za dopravu je uvádzaná tiež vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak

2.5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho dôjde kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas predávajúceho s objednávkou. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácii objednávky. Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 2 dní elektronickou poštou.

2.6.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

 • údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH – v prípade platcu DPH)
 • opis tovaru, prípadne kód tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy
 • údaje o cene tovaru
 • údaj o dodacej lehote tovaru, názov a dodacia adresa, kde má byť tovar dodaný
 • údaje o cene, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru
 • údaje o platobných podmienkach

2.7. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky predávajúcim môže kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@didaktickematerialy.sk predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.didaktickematerialy.sk platného v čase objednania tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru formou:
•    dobierkou prostredníctvom kuriéra v mieste dodania tovaru
•    prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predávajúceho (podľa vystavenej faktúry)
Pri platbe pred prevzatím tovaru (zálohovo) vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky alebo zálohová faktúra.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a cena za doručenie tovaru (podľa potvrdenia objednávky).
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v elektronickom obchode www.didaktickematerialy.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Predávajúci, Willex plus s.r.o. nie je platcom DPH.
Ceny na stránke www.didaktickematerialy.sk sú uvedené s DPH.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

4.2. Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.

4.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov alebo tieto Obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok predávajúceho.

4.4. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a takisto zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne nesplnil informačné povinnosti podľa zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijatú úhradu, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň, ak je to možné, je kupujúci povinný spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar zabalený podľa možnosti v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, a to návodu, záručného listu na adresu Willex plus s.r.o., so sídlom Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno. Tovar zaslaný kupujúcim na dobierku nie je možné prebrať.

4.5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu, multimediálneho diela, interaktívneho softvéru ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami;

4.6. Odstúpením kupujúpceho od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo zálohu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

4.7. Ak predávajúci nesplní zmluvu uzavieranú na diaľku, pretože objednaný tovar nemôže dodať  je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 7 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti kúpnu cenu vo vyššie uvedenej lehote prevodom finančných prostriedkov na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

4.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, kvalite alebo množstve. Ak kupujúci už zaplatil za tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

5.2. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody, záručný list, daňový doklad).

5.3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

6.1.Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

6.2. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

6.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. Dodacie podmienky

7.1.Tovar je dodávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.2. Dodacia lehota na objednaný tovar je 1-8 týždňov. Kupujúci má v prípade predĺženia tejto  lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Tovar je dodávaný v montovanom alebo demontovanom stave, určený k samostatnej montáži. V súlade s ustanovením § 614 ods. 2) Občianskeho zákonníka v platnom znení bude kupujúci informovaný pri tovaroch s dodacou lehotou dlhšou ako 30 dní. Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila, bude kupujúci včas o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o dodatočnej lehote v zmysle § 614 Občianskeho zákonníka. Ak si kupujúci objedná väčšie množstvo tovaru budú mu dodané v jednej zásielke pričom ich dodacia doba bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou dobou.

7.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa tohto bodu Obchodných podmienok. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 0,50 eur za každý deň uskladnenia.

7.4. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v bode 7.3. a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

7.5. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci spolu s dopravcom povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

7.6. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

7.7. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

8. Kúpna cena

8.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na balné a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky.

8.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

8.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa splatnosti faktúry.

8.4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 8.3 Obchodných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru na dohodnutom mieste a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

9.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

10. Zodpovednosť za vady

10.1. Ak má vec vady o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

10.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, záruka sa nevzťahuje na opotrebovaní veci.

10.3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v 24 mesačnej záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie užívaním alebo spotrebovaním veci (napr. batérie, tonery, a pod.). Záruka sa tiež nevzťahuje na odlišnosti, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

10.4.  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti za vady do konca záručnej doby tovaru,
 • pri mechanickom poškodení tovaru spôsobenom kupujúcim,
 • vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • spôsobené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím,
 • spôsobené poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • vzniknuté poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • vzniknuté poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • spôsobené neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, 
 • vady, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov

10.5. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.


10.6. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

10.7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

10.8. V prípade, ak v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame je výrobcom poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.

10.9. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

10.10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.11. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

10.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

10.14. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

10.15. Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

10.16. Kupujúci má právo na výmenu vadnej veci len za takú vec, ktorá je značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou.

10.17. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.18. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

10.19. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

10.20. Právo zo zodpovednosti za vady môže u predávajúceho uplatňovať kupujúci, alebo vlastník veci.

10.21. Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby.

10.22. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval vady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva.

10.23. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10.24. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

10.25. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

10.26. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10.27. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov – pozrieť tu.

11.2. Kupujúci zaškrtnutím políčka Súhlasím s obchodnými podmienkami berie na vedomie Obchodné podmienky predávajúceho, súhlasí s jeho znením; berie na vedomie Informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb vypracovanú predávajúcim v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, súhlasí s nimi a udeľuje slobodne a dobrovoľne svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov ako dotknutá osoba.

11.3. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona o ochrane osobných údajov, sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovak Parcel Service, s.r.o ( SPS ), so sídlom Budimír 368, 044 43 Budimír, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odiel: Sro, Vložka č. 33215/B

Slovenská pošta a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

 12. Záverečné ustanovenia

12.1. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

12.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

12.3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

MDBjOD