Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Oznámenie a vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov a ich spracovaní

na základe nariadení zákona o informácii práva sebaurčenia a slobode informácií zákon z roku 2011 CXII.

Cieľom tohto oznámenia a vyhlásenie, že Willex plus s.r.o., IČO.: 47415533, sídlo: Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno, DIČ: 2023859178, ako správca osobných údajov je, aby osoby dotknuté spracovaním osobných údajov dostali vyhovujúce informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov správcom údajov.
V tomto oznámení a vyhlásení použité jednotlivé slová a výrazy majú taký význam, že sa definovali podľa zákona o informácii práva sebaurčenia a slobode informácií zákon z roku 2011 CXII.

Preto tomu vyhovujúc:

správca údajov: fyzická alebo právnická osoba, resp. organizácia bez právnej subjektivity, ktorá samostatne alebo spolu s inými vymedzuje účel spracovania údajov, prináša a vykonáva rozhodnutia vzťahujúce sa na spracovanie osobných údajov (vrátane použitých prostriedkov) alebo s poverením dá tak vykonať správcu údajov

dotknutá osoba: akákoľvek konkrétna fyzická osoba, na základe osobných údajov stotožnená alebo - priamo alebo nepriamo - stotožniteľná fyzická osoba

osobný údaj: údaj vzťahujúci sa na dotknutú osobu- jedná sa hlavne o jeho meno, identifikačný znak, ďalej jeden alebo viac fyzických a fyziologických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych poznatkov so zhodnými charakteristikami - ďalej údaj vzťahujúci sa na dotknutú osobu vyvodzujúci záver

Správca osobných údajov výhradne na základe dobrovoľného poskytnutia údajov a súhlasu dotknutých osôb - napr. hlavne, ale nie výhradne odoslanie e-mailu, listu poštou, registrácia, vyplnenie dotazníka, prihlásenie sa na odber noviniek, účasť na hrách s výhrou, atď.- sa môže dostať k osobnému údaju a spracovať ho.

Pri vyžiadaní údajov správca údajov oznámi cieľ s dotknutou osobou, informuje ju o miere spracovania údajov. Správca údajov spracováva len také osobné údaje, ktorých spracovanie je neodpustiteľné pre splnenie cieľa, pre dosiahnutie cieľa vhodné a výhradne v takej miere, čo je k dosiahnutiu cieľa potrebné.

Správca údajov počas spracovania zabezpečí presnosť údajov, úplnosť, - a keď je k spracovaniu potrebné- aktuálnosť a ďalej to, aby dotknutá osoba bola stotožniteľná len počas spracovávania.
Keď niekto z dotknutých osôb počas daného poskytnutia údajov, ak vyslovene inak neurčí, tak správca údajov osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou môže spracovávať a používať za cieľom poskytovania služieb (na www.didaktickematerialy.sk registrovaním sa s cieľom nakupovania), až do odvolania dotknutej osoby.

Správca údajov disponujúci s osobnými údajmi jedine v tom prípade môže poskytnúť osobné údaje tretím osobám, keď dotknutá osoba predom písomne jednoznačne poskytne súhlas alebo ak je to nariadené zákonom.

Správca údajov podľa hlavného pravidla spravuje len dobrovoľne poskytnuté osobné údaje. Dobrovoľne poskytnuté údaje, správca údajov výhradne podľa platných právnych predpisov povinných tieto nariadenia používať ich prípadne môže tiež spravovať a odoslať.

Správca údajov použitím vysoko kvalitných opatrení technickej ochrany zabezpečuje bezpečnosť ním spravovaných údajov, ďalej vytvorením takej internej regulácie, ktorá je zo stránky organizačnej a procesnej na to určená, aby zabránila prístupu k údajom neoprávneného, uverejnenie, všeobecne neoprávnené spravovanie a spracovanie.

Osobný údaj sa môže uverejniť na základe výhradného súhlasu dotknutej osoby, ďalej správca údajov sa zaväzuje k tomu, že zabezpečí a poskytne najvyššiu ochranu počas spravovania údajov vzhľadom k neoprávnenému prístupu.

Správca údajov prísne spravuje osobné údaje zmluvných partnerov v záujme toho, aby vyhovel na to vzťahujúcich sa predpisom a štandardom ochrany údajov EU a medzinárodnej ochrany údajov, súčasne zabezpečuje ako zmluvných partnerov ako aj svoje obchodné záujmy, ďalej aby vedel spĺňať požiadavky ním stanovené v rámci zmluvnej voľnosti zaväzujúce k obchodnému tajomstvu a uchovaniu know-how.

Osobný údaj sa môže získať, spracovať a uchovávať iba legálnym spôsobom.

V prípade, že spracovanie údajov už nespĺňa cieľ, správca údajov neodkladne, ale najneskôr do 15 dní bez mimoriadnej žiadosti vymaže vzťahujúce sa osobné údaje.

Na žiadosť dotknutej osoby správca údajov neodkladne, ale najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o osobných údajoch ním spracovávaných, o cieli spracovania, o právnom podklade, o osobách spracujúcich osobné údaje, o dobe spracovania a o právach dotknutej osoby a o právnych možnostiach.

Na žiadosť dotknutej osoby správca údajov neodkladne, ale najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti zariaďuje opravu chybných osobných údajov ním spracovávanými, zmenu a výmaz.

Správca údajov upozorňuje dotknutú osobu, že kedykoľvek bez udania dôvodu môže žiadať o opravu osobných údajov alebo ich častí, o zmenu, výmaz a odvolať poskytnutý súhlas na spracovanie osobných údajov.

Keď dotknutá osoba sa domnieva, že správca údajov podľa nariadení zákona o informácii práva sebaurčenia a slobode informácií zákon z roku 2011 CXII., a iných právnych nariadení alebo tu opísanom Oznámení a Vyhlásení a napriek tomu spracovávajú Vaše osobné údaje, tak môžete proti spracovaniu osobných údajov zaprotestovať u správcu údajov.

YWQwMm